Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 9 gości.

Projekt ustawy w sprawie kontroli robotniczej

putilov-workers.jpg

 
 
PROJEKT USTAWY W SPRAWIE KONTROLI ROBOTNICZEJ 
1,We wszystkich przemysłowych, handlowych, bankowych, rolnych i innych przedsiębiorstwach, w których liczba robotników i pracowników (razem) wynosi co najmniej 5 osób lub których obrót sięga co najmniej 10.000 rubli rocznie, zostaje wprowadzo­na kontrola robotnicza nad produkcją, przechowywa­niem oraz kupnem i sprzedażą wszystkich produktów i surow­ców

2.Kontrolę robotniczą sprawują wszy scy robotnicy i pracow­nicy przedsiębiorstwa bądź bezpośrednio, jeśli przedsiębiorstwo jest tak małe, że jest to możliwe, bądź też przez swych wybra­nych przedstawicieli, którzy powinni być wybrani natych­miast na zebraniach ogólnych, przy czym wybory winny być za­protokołowane. Nazwiska osób wybranych należy zakomunikować rządowi oraz lokalnym Radom Delegatów Robotniczych, Żołnier­skich i Chłopskich.
 
 
 
3.Bez pozwolenia przedstawicieli, wybranych przez robotni­ków i pracowników, bezwarunkowo wzbronione jest zamknięcie przedsiębiorstwa lub zahamowanie produkcji, posiadającej zna­czenie ogólnopańslwowe (p. § 7), podobnie jak wszelkie zmiany w jego ruchu. 
 
 
4.Tym przedstawicielom z wyboru winny być udostępnione wszystkie bez wyjątku księgi i dokumenty, jak również wszyst­kie składy i zapasy materiałów, narzędzi i produktów, bez żad­nego wyjątku.
 
 
5 Postanowienia wybranych przedstawicieli robotników i pra­cowników obowiązują właścicieli przedsiębiorstw i mogą być uchylane jedynie przez związki zawodowe i ich zjazdy.
 

6. We wszystkich przedsiębiorstwach, posiadających znacze­nie ogólnopaństwowe, wszyscy właściciele i wszyscy przedslawicicle z wyboru, klórycli robotnicy i pracownicy wybrali do sprawowania kontroli robotniczej, są odpowiedzialni wobec pań­stwa za najbezwzględniejszy porządek, dyscyplinę i zabezpiecze­nie majątku. Winni niedbalstwa, ukrywania zapasów, sprawo­zdań itd. podlegają karze konfiskaty całego majątku i więzienia do lat 5.
 
 
7. Za przedsiębiorstwa, mające znaczenie ogólnopaństwowe, uznane są wszystkie przedsiębiorstwa, które pracują dla celów obrony, jak również te, które w ten czy inny sposób związane są z wytwarzaniem produktów, niezbędnych dla egzystencji mas ludności.
 
 
8. Bardziej szczegółowe przepisy kontroli robotniczej ustalają lokalne Rady Delegatów Robotniczych oraz konferencje komite­tów fabrycznych, jak również komitetów pracowników, na ogól­nych zgromadzeniach ich przedstawicieli.
 
Wydrukowano w gazecie «Prawda» Nr 178, 16(3) listopada 1917 r.

Społeczność

Towarzysz Lenin oczyszcza ziemię ze śmieci