Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 16 gości.

Tylko solidarność uratuje Ukrainę – oświadczenie ukraińskiej „Lewej Opozycji”

Lewa Opozycja

Oryginalne oświadczenie ukazało się w trzech językach – ukraińskim, rosyjskim i angielskim - na Głównej Analitycznej Stronie Lewej Opozycji pod adresem http://gaslo.info/?p=4990

Przedstawiamy nasze tłumaczenia oświadczenia, jakie wydała ukraińska organizacja "Lewa Opozycja". Tekst przecenia polityczne zróżnicowanie wśród uczestników Majdanu, o ile początkowo można było wiązać pewne nadzieje z protestami, to patrząc na rząd, który się z nich wyłonił, należy przyznać, że nadzieje te okazały się płonne. Dlatego nie zgadzamy się z jednoznaczną oceną Euromajdanu jako "autentycznej rewolucji". Obca jest nam także przedstawiona w tekście ocena państwa rządzonego przez oligarchiczno-nomenklaturową ekipę Jaceniuka-Turczynowa z udziałem faszystów ze "Swobody" jako "rewolucyjnej republiki". Tekst tchnie nieco nadmiernym politycznym woluntaryzmem. Zgadzamy się jednak z obecnym w tekście stanowiskiem internacjonalistycznym i antyimperialistycznym.

Przypisy pochodzą od Redakcji portalu "Władza Rad".

Redakcja WR

************************************************************

Socjalistyczna organizacja „Lewa Opozycja” przedstawia swoje stanowisko w sprawie rosyjskiej agresji na Krymie i destrukcyjnej roli ukraińskich nacjonalistów. Interwencja rosyjskich armii była możliwa dzięki rozłamowi w ukraińskim społeczeństwie. Jego jedność jest niemożliwa, gdy u władzy stoją oligarchowie i szowiniści. Tylko solidarność może uratować Ukrainę

1) Jesteśmy za samookreśleniem Krymu dopiero po wycofaniu wojsk rosyjskich dokonujących tej rażącej interwencji. Jesteśmy za samookreśleniem ludu i przeciwko elicie najemników, która „samookreśla się”, aby bronić się przed mieszkańcami Krymu przy użyciu rosyjskiej broni maszynowej. Wynikiem separatyzmu na Krymie będzie odrodzenie rosyjskiego imperium, co grozi wojną światową.

2) Usprawiedliwieniem agresji Putina jest nacjonalistyczna histeria, którą zignorowali liderzy Majdanu. Agresywne, ksenofobiczne żarty były traktowane jako coś normalnego i nawet dzisiaj na antywojennych pikietach ciągle słyszymy prowokacyjne slogany takie jak „Chwała narodowi! Śmierć jego wrogom!”. Manipulowanie przez Kreml tymi sloganami przestraszyła lud Południa i Wschodu. Jednakże, agresja zapoczątkowana przez Federacje Rosyjską jest jawnie imperialistyczna i skierowana przeciwko rewolucyjnej republice (autentyczna rewolucja, niekorzystna dla oligarchów, właśnie się rozwijała i stawiała kwestię lustracji społecznej na porządku dziennym).

Wojna wyzwoleńcza przeprowadzona przez ukraińskich oligarchów mogłaby skutkować faszyzacją społeczeństwa: możemy oczekiwać zjednoczenia wokół mitycznych narodowych interesów, niepohamowanej dyktatury i przeprowadzenia polityki społecznej nakierowanej na skoncentrowanie bogactwa w rękach elit. Nasz rząd może pochwalić się ludową legitymizacją, dopiero kiedy zostanie przeprowadzona lustracja społeczna. Jednak nasz rząd uzyskał legitymizację dzięki groźbie zagranicznej interwencji – zostaliśmy zmuszeni, żeby pokochać reżim, a nie nasz kraj. Rząd na Ukrainie przechodzi bezpośrednio w ręce oligarchów (Kołomojski [1] i Taruta [2] zostali gubernatorami). Oligarchowie ograbili nasz kraj i teraz domagają się od głodnego ludu stania w obronie ich skorumpowanego państwa!

3) Majdan nie był jednorodny – radykalni nacjonaliści rzeczywiście zanieczyszczali protest ksenofobią, lecz na szczęście nie determinowali żądań Majdanu. Ludność wschodniej i południowej Ukrainy, a także członkowie mniejszości etnicznych powinni wiedzieć, że na Majdanie znajdowało się wielu reprezentantów sił, które głosiły internacjonalistyczne, lewicowe i demokratyczne stanowiska. Popierać mit „faszystowskiego Majdanu” to legitymizować użycie siły przez neonazistów przeciwko obywatelom, którzy się z nimi nie zgadzali. Jesteśmy bardzo zasmuceni, gdy widzimy, że idee antyfaszystowskie są wykorzystywane dla usprawiedliwienia wojny. Antyfaszyzm to solidarność, a nie interwencja!

4) Obywatele zachodniej i centralnej Ukrainy powinny naciskać na rząd w celu niedopuszczenia do dyskryminacji językowej, niedopuszczenia do niszczenia pomników, czy też podżegania do nienawiści. Ukrainizacja przeprowadzona przez oligarchów, może być zrealizowana tylko w duchu szowinistycznym. Konieczne jest dokonanie rewizji polityki językowej i rozszerzenie praw do używania języka ojczystego w tych regionach, w których zachodzi taka konieczność. Narodowo-kulturalne odrodzenie Ukraińców i innych ludów naszego kraju jest nierozłączne od rozwiązania kwestii społecznych.

5) Jesteśmy za zachowaniem zjednoczonej Ukrainy jako unikalnego zjawiska kulturalnego. Współistnienie różnych narodowości tylko wzbogaca uniwersalną ludzką kulturę. W wypadku podziału państwa w obu jego częściach nastąpią rządy szowinistów. Wszystkie konflikty na Ukrainie są rezultatem dyktatury oligarchów. Ukraina może zostać wzmocniona tylko w oparciu o rozgromienie rządów oligarchów – robotnicy Południa i Wschodu tak samo chcą społecznej zmiany i powinni zrozumieć, że dalsze rozpalanie konfliktu odłoży perspektywy poprawy na czas nieokreślony.

6) Rząd Federacji Rosyjskiej kontrolowany jest przez najbardziej konserwatywnych rzeczników interesów kapitału. Dlatego obywatele, którzy wspierają referendum w sprawie „zjednoczenia” z Rosją powinni się lepiej przygotować na państwo policyjne i antyspołeczną politykę. Nie pozwolimy na precedensowe zwycięstwo rosyjskiego imperializmu. Pomimo twierdzeń ukraińskich burżuazyjnych nacjonalistów, w Rosji nie pozostały żadne ślady socjalizmu. Ludność Ukrainy znienawidzi Rosjan jeszcze bardziej, gdy wśród rosyjskich mas wzrastać będą imperialistyczne i rewanżystowski iluzje. Obietnice „lepszego życia” w hitlerowskim stylu doprowadzą do katastrofy dla narodu-agresora. Nie możemy zapomnieć, że ta wojna jest także możliwością dla zachodniego kapitału do wprowadzenia swoich oddziałów i przejęcia części ukraińskiego terytorium.

7) Koniecznym jest zaapelować w pierwszej kolejności do rosyjskojęzycznej ludności Ukrainy i do Rosjan, którzy sprzeciwiają się wojnie. Muszą oni sabotować mobilizację i ruchy wojsk okupacyjnych, wywierając rosnące naciski na rosyjski rząd i kapitał. Rosyjski imperializm użyje ich do wzmocnienia swojej dominacji poprzez referendum,. Konieczne jest stworzenie międzynarodowych brygad mających na celu utrzymanie porządku, zapobieżenia wzajemnemu szowinizmowi, obrony strategicznych pozycji, przeprowadzenie propagandy w szeregach żołnierzy, jak również sprzeciwienie się rozbrojeniu wojsk ukraińskich. Uformujcie oddziały samoobrony robotniczej w zakładach pracy dla ich ochrony przed zewnętrzną interwencją i chciwymi rękami ich niegodnych „właścicieli”. Organizujcie oddziały z ludźmi, którym ufacie lub których jesteście gotowi wybrać! Ukraińska armia powinna działać pod kontrolą obywateli. Po co umierać pod kierownictwem Parubija i Jarosza? Oni mają na sumieniu taktyczne błędy Euromajdanu i podsycanie sporów etnicznych. Po co umierać w interesie Achmetowów [3]-Kołomojskich?

Robotnicy wszystkich krajów powinni uczyć się solidarności od ukraińskich oligarchów – oni przezwyciężyli wszystkie różnice i zjednoczyli się wokół wspólnych interesów klasowych.

Precz z biurokratami-bandytami którzy stali się separatystami!
Precz z rosyjskim imperializmem!
Precz z ukraińskimi szowinistami!
Niech żyje niepodległa robotnicza Ukraina!

***************************************************
Przypisy:

[1] Ihor Kołomojski – ukraiński oligarcha o majątku szacowanym na pomiędzy 3 a 6.5 miliarda USD, bankier, współzałożyciel Privat Banku, największego banku Ukrainy, 2 marca 2014 mianowany gubernatorem okręgu dnipropetrowskiego.

[2] Sierhiej Taruta – ukraiński oligarcha o majątku szacowanym na 2 miliardy USD, prezes Przemysłowej Izby Donbasu (ISD), koncernu metalurgicznego w którego posiadaniu jest mi ędzy innymi Huta Częstochowa. 2 marca został mianowany gubernatorem okręgu donieckiego.

[3] Rinat Achmetow – najbogatszy Ukrainiec , właściciel przemysłowo-finansowego SCM Holdings, zatrudniającego 300 000 pracowników, fundator stadionu Donbas Arena i Euro 2012 na Ukrainie. Jego majątek przekraczał w 2013 roku 15 miliardów dolarów.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

front