Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 15 gości.

O TYM PISAŁ „DZIENNIK ŁÓDZKI” W PIĄTEK, 7 LISTOPADA 1947 ROKU W 30. ROCZNICĘ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ „ZSRR a Polska”

Lenin w Polsce (Lato 1914)

O TYM PISAŁ „DZIENNIK ŁÓDZKI”
 
W PIĄTEK, 7 LISTOPADA 1947 ROKU
 
W 30. ROCZNICĘ REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ
 
„ZSRR a Polska”
 

 
„Dziennik Łódzki”,
 
Rok III., Łódź, piątek 7 listopada 1947 r., Nr 305 (855), s. 1 - 2.
 
 
 
 
 
Rewolucja październikowa miała duże znaczenie dla losów Polski.
 
Wpłynęła ona na historię naszego narodu nie tylko na odcinku walki klasowej między obozem rewolucji i reakcji, lecz przede wszystkim, jako czynnik decydujący.
 
Dwukrotnie przyczyniła się do wyzwolenia narodowego Polaków spod jarzma najgorszych ciemiężycieli; po raz pierwszy w roku 1917 – 18 niszcząc carat – w roku 1944 – 45 niszcząc faszyzm hitlerowski i imperializm niemiecki.
 
Jeszcze przed zwycięstwem obóz październikowej rewolucji w Rosji proklamował wyzwolenie narodów uciśnionych przez carat i przyznawał im prawo do suwerenności i państwowego samostanowienia.
 
W stosunku do Polski zarówno Lenin, jak późniejszy rząd radziecki wielokrotnie jeszcze przed powstaniem naszego Państwa w roku 1918 wypowiadali się za przywróceniem Polsce niepodległości.
 
Rewolucja burząc ostatecznie reżim carskiej przemocy świadomie umożliwiła przywrócenie Polski do życia.
 
Podpisany przez Lenina dekret unieważniający rozbiory głosi :
 
Wszystkie umowy i traktaty zawarte przez dawny rząd Cesarstwa Rosyjskiego z Królestwem Pruskim i Cesarstwem Austrowęgierskim, a dotyczące rozbiorów Polski są przez obecną uchwałę raz na zawsze unieważnione, ponieważ są sprzeczne z prawem ludów do stanowienia o sobie oraz niezgodne z rewolucyjną świadomością prawną narodu rosyjskiego, który uznał, że Polska posiada niezniszczalne prawo do niepodległości i zjednoczenia”.
 
Kraj nasz, którego odrodzenie z prawie półtorawiekowej niewoli umożliwione zostało przez triumf nad carskim imperializmem popchnięty został przez Piłsudskiego na drogę wojny przeciw młodej władzy radzieckiej.
 
2 – go lutego 1920 r. Wszechrosyjski Komitet Wykonawczy zwrócił się raz jeszcze do narodu polskiego :
 
NASZYMI PROPOZYCJAMI POKOJOWYMI pod adresem Rządu Polskiego dowiedliśmy czynnie, że nie dążymy do podboju Polski, lecz do pokojowego z nią współżycia.

 

Wiemy jednak, że ucisk narodowy ze strony rządu carskiego wzbudził w szerokich kołach narodu polskiego głęboką nieufność, która utrudnia w dużym stopniu utrwalenie pokoju i nawiązanie normalnych stosunków sąsiedzkich między Wami i nami, nieufność wykorzystaną dla swoich celów przez giełdę światową.

 

Ale zbrodnie caratu rosyjskiej burżuazji nie mogą być wpisane do rachunku nowemu Radzieckiemu Państwu Rosyjskiemu.

 

Rosyjscy robotnicy i chłopi uznali niepodległość Polski nie w ostatniej chwili, nie jako chwilową kombinację dyplomatyczną pod naciskiem okoliczności – rosyjscy robotnicy i chłopi pierwsi uznali niepodległość narodu polskiego, uznali ją bez zastrzeżeń i raz na zawsze.

 

Uczynili to w przeświadczeniu, że niepodległość Polski odpowiada interesom nie tylko Waszym, ale i naszym.

 

Nasi i Wasi wrogowie oszukują Was, gdy mówią, że Rosyjski Rząd Radziecki chce wprowadzić komunizm na ziemiach polskich przy pomocy bagnetów rosyjskich czerwonoarmistów.

 

Rosyjscy komuniści dążą obecnie do obrony własnej ziemi, własnej twórczej pracy”.
 
Nie bacząc na to, wyraźnie pokojowe stanowisko rosyjskiej władzy rewolucyjnej, ówczesny rząd w Polsce, podjudzony przez imperialistyczną Ententę narzucił naszemu narodowi niepotrzebną i krwawą wojnę, która Polskę osłabiła na zachodzie.
 
W czasie 2 – ej wojny światowej armie państwa socjalistycznego okazały się jedyną siłą zdolną złamać wojenną machinę faszyzmu.
 
Wielomilionowe armie radzieckie, gromiąc razem z armią polską wspólnego wroga, weszły do wyzwolonego kraju.
 
Wtedy to rząd radziecki wydał oświadczenie, które w pełni potwierdziło życie :
 
„Wojska radzieckie weszły na terytorium Polski ożywione jedną wolą : rozbić wraże armie niemieckie i pomóc narodowi polskiemu w dziele wyzwolenia się spod jarzma niemieckich najeźdźców i odbudowy Polski niepodległej, silnej i demokratycznej”.
 
Dzięki takiemu stanowisku Związku Radzieckiego pełnia władzy państwowej na wyzwolonym terytorium Polski przeszła w ręce Krajowej Rady Narodowej i organów Rządu przez nią powołanego.
 
Rewolucja rosyjska miała przełomowe znaczenie dla losów Polski nie tylko przez dwukrotne wyzwolenie spod panowania imperialistycznych najeźdźców, lecz również przez udzielenie wybitnej pomocy, aby Państwo Polskie odrodzić się mogło w prastarych, słowiańskich granicach aż po Nysę i Odrę.
 
W odpowiedzi na atak min. spraw zagr. Stanów Zjednoczonych Byrnesa na na nasze granice zachodnie min. Mołotow w imieniu ZSRR oświadczył :
 
Historyczna decyzja Konferencji Berlińskiej o zachodnich granicach Polski, nie może być przez nikogo podważoną.

 

Fakty zaś świadczą, że obecnie jest to już wręcz niemożliwe.
 
Taki jest punkt widzenia Zw. Radzieckiego.
 
Co do mnie, to pozostaje mi tylko życzyć moim polskim przyjaciołom powodzenia w ich olbrzymim dziele odbudowy na Ziemiach Zachodnich i wyrazić przeświadczenie, że wzmacniać się będzie przyjaźń i braterską współpracę między demokratyczną Polską a Związkiem Radzieckim”.
 
Idee, wszczepiane w ciągu dziesiątków lat przez panującą reakcję w świadomość narodu, zostały pod obuchem takich faktów, jak dzieje ostatniej wojny i odrodzenie Polski osłabione, oraz całkowicie wytrzebione.
 
 
 
A. S.”
 
 
 
POWYŻSZY MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY PRZESŁAŁ :
 
RYSZARD RAUBA – KOMUNISTYCZNA PARTIA POLSKI (KPP)

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Ochotnik