Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 5 gości.

Solidarni z "Władzą Rad"

Dotychczas solidarność z naszym portalem wyraziły wiele lewicowych organizacji i mediów a ich lista ciągle rośnie (SZCZEGÓŁOWA LISTA)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Czerwony Front
Solidaryzujemy się z redaktorami portalu "Władza Rad" którzy padli ofiarą bezprawnych prześladowań politycznych na zlecenie pisowskiej prokuratury.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alternatywa Socjalistyczna

Nie dla represji za poglądy!
Redakcja lewicowego portalu internetowego "Władza Rad", padła ofiarą antykomunistycznych represji ze strony aparatu państwowego. Jest to kolejna próba zastraszenia lewicowych działaczy na zlecenie prawicowej władzy i jej sojuszników.
Jak informują redaktorzy "WR", funkcjonariusze policji naszli mieszkanie właściciela domeny na której znajduje się strona internetowa. Prokuratura miała zażądać "wydania "wszelkich urządzeń zawierające dane informatyczne" związane z prowadzeniem domeny 1917.net.pl oraz korespondencją z osobami prowadzącymi stronę oraz "urządzeń elektronicznych, wydawnictw, plakatów lub innych przedmiotów będących nośnikami treści propagujących ustrój komunistyczny".
Prokuratura w uzasadnieniu najścia i rekwizycji użyła niesławnego art. 256 KK, o "propagowaniu totalitaryzmu" (bo żaden paragraf "za komunizm" nie istnieje). Strona internetowa "WR" jest w oczywisty sposób niewinna zarzucanych czynów - wystarczy pobieżna lektura treści politycznych prezentowanych przez redakcję. Jednak w działaniach prokuratury nie chodzi o prawdę - chodzi o o usatysfakcjonowanie politycznych pryncypałów i nadgorliwych antykomunistów z "plecami" w odpowiednich miejscach.
Stanowczo sprzeciwiamy się tym antydemokratycznym działaniom - dość nękania i antylewicowej nagonki!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Porozumienie Socjalistyczne
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redakcja "Ruchu na rzecz socjalizmu", biuletynu rosyjskich komunistów-internacjonalistów-bolszewików-leninistów (trockistów)

Репрессии против троцкистов в Польше
 
30 апреля 2018 года полиция провела обыск в квартире владельца интернет-домена, на котором размещается портал польских троцкистов «Władza Rad» («Власть Советов»).  В ходе обыска полицейские изъяли ноутбук, два внешних диска и мобильный телефон, то есть все, чтобы практически отключить человека от контакта с внешним миром. Обыск был произведен на основании постановления прокуратуры района Мокотув г. Варшавы (прокурор - Кшиштоф Пархимович (Krzysztof Parchimowicz)). В постановлении содержалось требование предоставить полиции «все устройства, содержащие информационные данные, связанных с управлением доменом 1917.net.pl и перепиской с людьми, работающими на веб-сайте, электронные устройства, публикации, плакаты или другие объекты, которые являются носителями контента, распространяющего пропаганду коммунистической системы». Публичная пропаганда коммунизма и распространение коммунистической символики является в Польше уголовным преступлением. Редакция бюллетеня «Движение к Социализму» выражает солидарность с троцкистами Польши, находящимися под огнём антикоммунистического террора, и призывает большевистско-ленинские организации России и всего мира оказать поддержку польским товарищам.

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Argentyńska Komunistyczna Liga Robotników
PERSIGUEN A TROTSKISTAS POLACOS! El día de hoy fue allanada la casa de uno de los militantes de la organización trotskista "Poder Soviético" de Polonia; la policía secuestro computadoras, teléfonos y demás. Abajo la persecución de los compañeros!
 

PRZEŚLADOWANIA POLSKICH TROCKISTÓW! W domu jednego z bojowników organizacji trockistowskiej "Władza Rad" miał miejsce nalot; policja zabrała komputer, telefon i inne. Precz prześladowaniami towarzyszy!
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Komunistyczna Partia Polski
 
KPP przeciwko represjom politycznym
Komunistyczna Partia Polski potępia represje polityczne stosowane przez władze państwowe, których przejawem są nasilające się ataki na środowiska marksistowskie.
 
Do szczególnie oburzającego zdarzenia doszło 11 maja, gdy na poświęconą marksizmowi konferencję naukową, odbywającą się w ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego w Pobierowie, przybyli policjanci. Działający na polecenie prokuratury funkcjonariusze poszukiwali przejawów „propagowania systemu totalitarnego”. Najście policji złamało zasadę autonomii uczelni wyższych oraz konstytucyjne prawo gwarantujące swobodę działań naukowych. Profesor organizujący konferencję interwencję policji określił „jako próbę zastraszenia środowiska naukowego i próbę uwikłania nas w porządek polityczny, który stoi w całkowitej sprzeczności z wartościami takimi jak wolność słowa czy swoboda uprawiania pracy naukowej.” Zwrócił on także uwagę, na to, że jest to zagrożenie dla elementarnych swobód obywatelskich.
 
Powyższe zdarzenie to przykład postępującego łamania wolności politycznych i praw obywatelskich. Trwają i nasilają się prześladowania działaczy politycznych. Od ponad dwóch lat toczy się proces sądowy przeciwko redakcji pisma „Brzask” oraz członkom Komunistycznej Partii Polski oskarżanym o „propagowanie systemu totalitarnego”. 7 maja zablokowane zostały profile facebookowe „Brzasku” oraz Komunistycznej Partii Polski. Tydzień wcześniej represje dotknęły także redakcję portalu Władza Rad. 30 kwietnia policjanci pojawili się w domu administratora tej strony internetowej w celu konfiskaty komputera oraz nośników danych.
 
W tym samym czasie neofaszyści wzywający do nienawiści oraz fizycznej rozprawy z wrogami cieszą się wsparciem ze strony państwa. To po ich stronie stanęli policjanci 1 maja w Warszawie, używając siły przeciwko antyfaszystom blokującym neofaszystowski marsz, którego uczestnicy prezentowali między innymi symbolikę SS.
 
Komunistyczna Partia Polski wzywa wszystkich do utworzenia wspólnego frontu przeciwko represjom ze strony aparatu państwowego.
 
Wyrażamy solidarność z prześladowanymi za działalność polityczną, w tym z naukowcami, którym władze państwowe ograniczają możliwości prowadzenia działalności badawczej.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Towarzysz Michał Nowicki z kanału Towarzysz Michał
Solidarność z Władzą Rad
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Międzynarodowa Tendencja Rewolucyjno-Komunistyczna

Poland: Stop State Repression against Socialists!
Statement of Solidarity of the Revolutionary Communist International Tendency (RCIT), 17 May 2018
 
The comrades from the Polish socialist website “Władza Rad” (“The Soviet Power”) informed us about increasing state repression in their country. One of their editors wrote us in a letter:
 
On Monday, April 30, police entered the flat of our comrades and took his notebook, two hard drives and cellphone. This action was done despite the fact that popularization of communism is legal in Poland, and so was completely unlawful. I am asking you to help us in informing the international community about the anti-Communist repressions in Poland.
 
The comrades report also about similar incidents against other Polish left-wing organizations. It is clear that the extremely right-wing, chauvinist and anti-communist government of Poland tries to suppress progressive opposition forces by any means necessary.
 
The Revolutionary Communist International Tendency (RCIT) strongly protests against all acts of state repression by the Polish government! Irrespective of ideological differences, we state our unconditional solidarity with the comrades of “Władza Rad” as well as all other progressive and democratic forces in Poland! We call for international solidarity of the workers and popular movements in defense of democratic rights!
 
No to state repression!
 
Long live international solidarity!
 
Polska: Stop represjom państwowym przeciwko socjalistom!
Oświadczenie solidarnościowe Rewolucyjnej Komunistycznej Tendencji Międzynarodowej (RCIT), 17 maja 2018 r., www.thecommunists.net
 
Towarzysze z polskiej strony socjalistycznej "Władza Rad" poinformowali nas o nasileniu się represji państwowych w ich kraju. Jeden z ich redaktorów napisał do nas w liście:
 
"W poniedziałek 30 kwietnia policja weszła do mieszkania jednego z naszych towarzyszy i zabrała jego notebook, dwa dyski twarde i telefon komórkowy. Akcja ta została wykonana pomimo tego, że propagowanie komunizmu jest legalna w Polsce, a więc była ona całkowicie bezprawna. Prosimy o pomoc w informowaniu społeczności międzynarodowej o represjach antykomunistycznych w Polsce."
 
Towarzysze informują również o podobnych incydentach przeciwko innym polskim organizacjom lewicowym. Jest oczywiste, że skrajnie prawicowy, szowinistyczny i antykomunistyczny rząd Polski próbuje za wszelką cenę powstrzymać postępowe siły opozycyjne.
 
Rewolucyjna Komunistyczna Tendencja Międzynarodowa (RCIT) zdecydowanie protestuje przeciwko wszelkim aktom represji państwowych ze strony polskiego rządu! Niezależnie od różnic ideologicznych, wyrażamy naszą bezwarunkową solidarność z towarzyszami z "Władzy Rad" oraz wszystkimi innymi postępowymi i demokratycznymi siłami w Polsce! Wzywamy do międzynarodowej solidarności ruchów robotniczych i  ludowych w obronie demokratycznych praw!
 
Nie represjom państwowym!
Niech żyje międzynarodowa solidarność!
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Międzynarodowy Komitet Czwartej Międzynarodówki i redakcja World Socialist Web Site
 
Oppose the represson of Polish socialists!
The WSWS has received the following letter from the editorial staff of “Władza Rad” (“The Soviet Power”) describing repressive actions against the web site of the publication, as well as against the Communist Party of Poland and a recent scientific conference on the 200th anniversary of the birth of Karl Marx.

The International Committee of the Fourth International and the editorial board of the World Socialist Web Site condemn the authoritarian actions of the reactionary Polish government of the ruling Law and Justice (PiS) party. We demand the immediate end to the persecution of left-wing and socialist publications and organizations in Poland.
 
 
Sprzeciw wobec represjonowania polskich socjalistów!
 
WSWS otrzymała następujący list od redakcji "Władzy Rad” opisujący działania represyjne wobec ich strony internetowej, a także przeciwko Komunistycznej Partii Polski i niedawnej konferencji naukowej poświęconej 200. rocznicy urodzin Karola Marksa.
 
 
Międzynarodowy Komitet Czwartej Międzynarodówki i redakcja World Socialist Web Site potępiają autorytarne działania reakcyjnego polskiego rządu rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Domagamy się natychmiastowego zakończenia prześladowań lewicowych i socjalistycznych publikacji i organizacji w Polsce.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rewolucja Permanentna (Peru)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Militante - argentyńska sekcja Międzynarodowej Tendencji Marksistowskiej
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziękujemy za okazane nam wsparcie. 

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

CAPITALIST