Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 18 gości.

Ziobro, oddałeś komórkę, oddaj laptopa i dyski! Treść zażalenia na dalsze przetrzymywanie rzeczy

ziobromem

Poniższy tekst stanowi zażalenie na pismo otrzymane w dniu 5 października, w którym Sąd zdecydował o dalszym przetrzymaniu dysków twardych i laptopa.
-----------------------------------------------------------------------------
 
Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 12.10.2018 r.
 
[imię i nazwisko skarżącego]
[adres skarżącego]
 
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Wydział Karny
 
za pośrednictwem
Komendy Rejonowej Policji Warszawa II
Wydział
Dochodzeniowo-Śledczy (KSP)
ul. Malczewskiego 3/5/7
02-617 Warszawa
 
 
dot. PR 2 Ds. 2074.2017.VI
WD-RSD 1838/2017
 
Zażalenie na postanowienie z dnia 28.09.2018 r. w przedmiocie dowodów rzeczowych
 
Na podstawie art. 230 § 2 w zw. z art. 236 i 425 § 1–3 KPK:
1) zaskarżam powyższe postanowienie w całości na korzyść skarżącego;
2) postanowieniu temu zarzucam błąd w ustaleniach faktycznych, przyjętych za jego podstawę, mogący mieć wpływ na treść postanowienia, polegający na bezzasadnym przyjęciu, iż zabronione jest posiadanie przedmiotów zabranych skarżącemu i przekazanych do właściwej instytucji na mocy przedmiotowego postanowienia;
3) podnosząc ten zarzut, wnoszę o zmianę zaskarżonego postanowienia przez zarządzenie zwrócenia podejrzanemu zatrzymanych przedmiotów, tj. laptopa marki HP wraz z zasilaczem, dysku zewnętrznego TrekStor Data Station wraz z kablem zasilającym i kablem USB, dysku zewnętrznego Seagate wraz z kablem USB.
Uzasadnienie
 
W dniu 30.04.2018 r. funkcjonariusze Policji z Komendy Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim, na mocy postanowienia Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie, dokonali przeszukania mieszkania skarżącego, w trakcie którego zatrzymali laptopa marki HP wraz z zasilaczem, dysk zewnętrzny TrekStor Data Station wraz z kablem zasilającym i kablem USB, dysk zewnętrzny Seagate wraz z kablem USB. Następnie w miejscu pracy skarżącego zatrzymali jego telefon komórkowy.
 
Postanowieniem z dnia 28.09.2018 r. Komenda Rejonowa Policji Warszawa II nakazała przekazać ww. przedmioty, z wyjątkiem telefonu komórkowego, który został skarżącemu zwrócony, jako dowody rzeczowe, których posiadanie jest zabronione (art. 230 § 3 KPK) do KRP II Wydz. Dochodzeniowo-Śledczy jako właściwej instytucji.
 
Postanowienie to jest niesłuszne, gdyż opiera się na błędnych przesłankach faktycznych.
 
Nietrafnie przyjęto w zaskarżonym postanowieniu, że zabrane skarżącemu rzeczy, stanowiące przedmiot zaskarżonego postanowienia, były przedmiotami, których posiadanie jest zabronione. Skarżący podnosi, że na zatrzymanym laptopie i dyskach zewnętrznych nie znajdowały się żadne treści zabronione przez prawo polskie. Jako że postępowanie toczy się w sprawie rzekomego propagowania ustroju totalitarnego – komunizmu – skarżący przypuszcza, że przesłanką dalszego zatrzymania jego rzeczy i wydania zaskarżonego postanowienia jest rzekome posiadanie przez niego na tychże urządzeniach treści, o których mowa w art. 256 § 2 KK. Skarżący z całą mocą podkreśla, że nigdy nie propagował żadnych totalitarnych ustrojów państwa. Jednocześnie jednak należy zauważyć, że przepis art. 256 § 2 KK zabrania posiadania w celu rozpowszechniania przedmiotów zawierających treść propagującą totalitarny ustrój państwa. Skarżący zaznacza, że na zajętych rzeczach nie było żadnych takich treści. Natomiast jakiekolwiek treści, które za takowe mogłyby być błędnie uznawane przez organy ścigania nie były przechowywane w celu rozpowszechniania.
 
Skarżący pragnie również zauważyć, że przepis art. 256 § 2 KK utracił moc z dniem 3 sierpnia 2011 r., w części obejmującej wyrazy: ,,albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej”, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 r. sygn. akt K 11/10 (Dz.U. poz. 964). A zatem nawet rzekome posiadanie na ww. urządzeniach symboliki komunistycznej nie jest zabronione.
 
Skarżący podnosi, że nie zostały mu przedstawione inne powody, dla których zajęty sprzęt miałby stanowić przedmioty, których posiadanie jest zabronione, wobec czego nie jest możliwe dokładniejsze odniesienie się do tej kwestii.
 
Szczególną uwagę Sądu w niniejszej sprawie winien zwrócić fakt, że zaskarżone postanowienie jest bardzo lakonicznie uzasadnione, nadto skarżący od dnia zajęcia jego rzeczy (30 kwietnia 2018 r.) do dnia sporządzenia niniejszego zażalenia nie otrzymał żadnej informacji co dokładnie ujawniono na jego sprzęcie elektronicznym, co stanowić ma podstawę jego przetrzymywania przez organy ścigania. Nadto skarżący do dnia dzisiejszego nie ma statusu strony w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, wobec czego nie może uzyskać wglądu w materiały dochodzenia ani przedstawić konkretnych argumentów na swoją obronę. W ocenie skarżącego stanowi to rażące naruszenie jego prawa do obrony, a także, poprzez wielomiesięczne przetrzymywanie kosztownego i niezbędnego mu sprzętu elektronicznego, jego interesów majątkowych.
 
W tym stanie rzeczy zażalenie jest zasadne.
 
 
[czytelny podpis skarżącego]

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

rot front