Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

Związkowa Alternatywa domaga się "realnej ochrony prawnej" związkowców

Związkowa Alternatywa

Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa przedstawił propozycje rozwiązań prawnych, które miałyby chronić związkowców przed represjami ze strony kapitalistów.

Domagamy się zmiany legislacyjnej, która zapewniłaby realną ochronę liderom związkowym i uspójniłaby przepisy dotyczące ochrony związkowej. Dzisiaj zgodnie z art. 32 ustawy o związkach zawodowych pracodawca bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej nie może zwolnić z pracy chronionego działacza związkowego. W praktyce ten przepis jest fikcją, ponieważ gdy pracodawca zwalnia dyscyplinarnie chronionego związkowca, to zwolnienie jest ważne również wtedy, gdy organizacja związkowa nie wyraża zgody na wyrzucenie go z pracy” – wyjaśnił stanowisko związku jego przewodniczący Piotr Szumlewicz.

Związkowa Alternatywa proponuje dodanie § 4 i 5 do art. 52 Kodeksu Pracy w brzmieniu:

§ 4 „W przypadku posiadania przez pracownika ustawowej ochrony przed zwolnieniem pracodawca po otrzymaniu negatywnej opinii od reprezentującej pracownika organizacji lub innego organu mającego przekazać stanowisko w sprawie zwolnienia może rozwiązać z nim umowę o pracę tylko poprzez uzyskanie od właściwego sądu pracy wyroku wyrażającego zgodę na rozwiązanie umowy o pracę z chronionym pracownikiem”.

§ 5 „Pracodawca zwolniony jest z obowiązku wynikającego z zapisu § 4 tylko w przypadku wymienionym w § 1 pkt 2 [popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem]”.

Powyższy zapis chroniłby ustawowo chronionych związkowców przed bezprawnym działaniem pracodawcy. Dotkliwość bezprawnego zwolnienia w tym zakresie jest tym większa, że zwolnienie dyscyplinarne pracownika podlegającego ochronie stygmatyzuje go na rynku pracy i utrudnia zdobycie nowego zatrudnienia” – wyjaśnił Szumlewicz.

Wdrożenie tego rozwiązania ułatwiłoby też tworzenie nowych związków zawodowych, dając ich założycielom realną ochronę” – dodał.

Społeczność

Dobry kułak