Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 20 gości.

Włodzimierz Lenin

Włodzimierz Lenin - właściwe nazwisko Uljanow - urodził się w , 1870 roku , a zmarł w 1924 roku . Założył partię bolszewicką . Lenin był synem inspektora szkolnego . Ukończył gimnazjum , a następnie studiował prawo na uniwersytecie w Kazaniu . Brał udział w wystąpieniach antycarskich za co został aresztowany i usunięty z uczelni , a studia ukończył jako ekstern wydziału prawa na uniwersytecie w Petersburgu . Przez cały ten okres prowadził nielegalną działalność polityczną i publicystyczną w kółkach marksistowskich wśród studentów i robotników . W 1895 roku nawiązał kontakty z działaczami zachodnioeuropejskiego ruchu robotniczego . W 1895 roku doprowadził do połączenia kółek marksistowskich w Rosji w Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej , a w grudniu tego roku został aresztowany i zesłany na Syberię. Po powrocie z zesłania założył gazetę marksistowską „ Iskra ” , wydawaną za granicą i przemycaną do Rosji . W 1903 roku na II Zjeździe Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji doprowadził do powstania nurtu bolszewickiego z Leninem jako jego przywódcą . W czasie rewolucji 1905-1907 kierował działalnością polityczną bolszewików w Rosji . Był prześladowany przez władze carskie i dlatego w latach 1907-1917 przebywał na emigracji , a nawet w Polsce - w Krakowie i Białym Dunajcu pod Poroninem , gdzie redagował „ Prawdę ” . Podczas pobytu na emigracji był działaczem i przywódcą lewicy w II Międzynarodówce . Po wybuchu pierwszej wojny światowej , po krótkim pobycie w austriackim areszcie wyjechał do Szwajcarii . Dążył do zjednoczenia lewicy socjaldemokratycznej oraz wysunął hasło przekształcenia „ wojny imperialistycznej w wojnę domową ” . Po rewolucji lutowej w Rosji Niemcy umożliwiły Leninowi przejazd do Szwecji , skąd wrócił w kwietniu 1917 roku do Piotrogrodu i ogłosił tezy kwietniowe w których sformułował nową linię polityczną partii bolszewików wysuwając hasło : „ cała władza w ręce rad ” .  W październiku 1917 roku kierował powstaniem zbrojnym , które zapoczątkowało rewolucję październikową . W październiku 1917 roku na II Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad został wybrany na przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych , którą to funkcję pełnił do końca życia . W końcu sierpnia 1918 roku został ciężko ranny w wyniku zamachu.  W 1919 roku z inicjatywy Lenina powstała Międzynarodówka Komunistyczna tzw. Komintern . Lenin był inicjatorem utworzenia w grudniu 1922 roku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - ZSRR . Ciało jego zostało zmumifikowane i spoczywa w Moskwie w specjalnym pomieszczeniu zwanym Mauzoleum Lenina .

Data publikacjiikona sortowania Tytuł Autor Odsłony
23.08.09 W. I. Lenin: Zadania związków młodzieży Włodzimierz Lenin 9,732
21.03.10 Włodzimierz Lenin: Pozdrowienie robotnikom węgierskim Włodzimierz Lenin 10,368
27.03.10 Włodzimierz Lenin: Plan ogólnorosyjskiego pisma politycznego Włodzimierz Lenin 5,066
13.04.10 W.I. Lenin: Tezy w sprawie Zgromadzenia Ustawodawczego Włodziemierz Lenin 7,709
25.04.10 Włodzimierz Lenin: O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji (Tezy Kwietniowe) Włodzimierz Lenin 5,564
29.04.10 Projekt ustawy w sprawie kontroli robotniczej Włodzimierz Lenin 6,455
08.05.10 Włodzimierz Lenin: Trzecia Międzynarodówka i jej znaczenie w dziejach Włodzimierz Lenin 5,911
19.06.10 Włodzimierz Lenin: Trzy źródła i trzy części składowe marksizmu Włodzimierz Lenin 4,841
05.07.10 Włodzimierz Lenin: Sojusz robotników z pracującymi i wyzyskiwanymi chłopami Włodzimierz Lenin 5,302
26.08.10 Włodzimierz Lenin: Ekonomiczne podstawy obumierania państwa Włodzimierz Lenin 9,872
29.08.10 Włodzimierz Lenin: O wrogach ludu Włodzimierz Lenin 6,317
03.09.10 Włodzimierz Lenin: Socjalizm a religia Włodzimierz Lenin 5,997
05.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. I) Włodzimierz Lenin 8,214
07.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz.II) Włodzimierz Lenin 5,593
08.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. III) Włodzimierz Lenin 5,682
09.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. IV) Włodzimierz Lenin 5,139
10.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. V) Włodzimierz Lenin 4,854
16.11.10 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział I - Co to jest samookreślenie narodów? Włodzimierz Lenin 8,448
22.11.10 A Lenin na to: żadnych kompromisów? Włodzimierz Lenin 7,618
15.12.10 Włodzimierz Lenin: Marksizm a rewizjonizm Włodzimierz Lenin 7,965
15.01.11 Włodzimierz Lenin: Przemówienie do czerwonoarmistów odjeżdżających na front polski Włodzimierz Lenin 12,946
21.01.11 Włodzimierz Lenin: Do robotników, żołnierzy i chłopów! (odezwa na II Zjazd Rad 7.XI.1917) 9,361
28.01.11 28 stycznia 2011 - 93. rocznica powstania R-ChAC (W. Lenin: Do towarzyszy czerwonoarmistów) Włodzimierz Lenin 7,047
22.04.11 Julian Marchlewski: W rocznicę urodzin Lenina Julian Marchlewski 9,532
08.07.11 W. I. Lenin: Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu - Przedmowa Włodzimierz Lenin 10,100
11.07.11 Koncentracja produkcji i monopole Włodzimierz Lenin 8,104
25.07.11 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" - rozdział I - Społeczeństwo klasowe a państwo Włodzimierz Lenin 7,816
06.09.11 Włodzimierz Lenin: Zadania socjaldemokratów rosyjskich (1898 rok) Włodzimierz Lenin 4,508
13.03.12 Włodzimierz Lenin: Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej (przedmowa) Włodzimierz Lenin 5,714
02.07.12 Włodzimierz Lenin: O czystce partii Włodzimierz Lenin 6,251

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

LENIN - rocznica