Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 29 gości.

Włodzimierz Lenin

Włodzimierz Lenin - właściwe nazwisko Uljanow - urodził się w , 1870 roku , a zmarł w 1924 roku . Założył partię bolszewicką . Lenin był synem inspektora szkolnego . Ukończył gimnazjum , a następnie studiował prawo na uniwersytecie w Kazaniu . Brał udział w wystąpieniach antycarskich za co został aresztowany i usunięty z uczelni , a studia ukończył jako ekstern wydziału prawa na uniwersytecie w Petersburgu . Przez cały ten okres prowadził nielegalną działalność polityczną i publicystyczną w kółkach marksistowskich wśród studentów i robotników . W 1895 roku nawiązał kontakty z działaczami zachodnioeuropejskiego ruchu robotniczego . W 1895 roku doprowadził do połączenia kółek marksistowskich w Rosji w Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej , a w grudniu tego roku został aresztowany i zesłany na Syberię. Po powrocie z zesłania założył gazetę marksistowską „ Iskra ” , wydawaną za granicą i przemycaną do Rosji . W 1903 roku na II Zjeździe Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji doprowadził do powstania nurtu bolszewickiego z Leninem jako jego przywódcą . W czasie rewolucji 1905-1907 kierował działalnością polityczną bolszewików w Rosji . Był prześladowany przez władze carskie i dlatego w latach 1907-1917 przebywał na emigracji , a nawet w Polsce - w Krakowie i Białym Dunajcu pod Poroninem , gdzie redagował „ Prawdę ” . Podczas pobytu na emigracji był działaczem i przywódcą lewicy w II Międzynarodówce . Po wybuchu pierwszej wojny światowej , po krótkim pobycie w austriackim areszcie wyjechał do Szwajcarii . Dążył do zjednoczenia lewicy socjaldemokratycznej oraz wysunął hasło przekształcenia „ wojny imperialistycznej w wojnę domową ” . Po rewolucji lutowej w Rosji Niemcy umożliwiły Leninowi przejazd do Szwecji , skąd wrócił w kwietniu 1917 roku do Piotrogrodu i ogłosił tezy kwietniowe w których sformułował nową linię polityczną partii bolszewików wysuwając hasło : „ cała władza w ręce rad ” .  W październiku 1917 roku kierował powstaniem zbrojnym , które zapoczątkowało rewolucję październikową . W październiku 1917 roku na II Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad został wybrany na przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych , którą to funkcję pełnił do końca życia . W końcu sierpnia 1918 roku został ciężko ranny w wyniku zamachu.  W 1919 roku z inicjatywy Lenina powstała Międzynarodówka Komunistyczna tzw. Komintern . Lenin był inicjatorem utworzenia w grudniu 1922 roku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - ZSRR . Ciało jego zostało zmumifikowane i spoczywa w Moskwie w specjalnym pomieszczeniu zwanym Mauzoleum Lenina .

Data publikacji Tytułikona sortowania Autor Odsłony
21.03.10 Włodzimierz Lenin: Pozdrowienie robotnikom węgierskim Włodzimierz Lenin 10,549
28.01.11 28 stycznia 2011 - 93. rocznica powstania R-ChAC (W. Lenin: Do towarzyszy czerwonoarmistów) Włodzimierz Lenin 7,202
22.11.10 A Lenin na to: żadnych kompromisów? Włodzimierz Lenin 7,780
22.04.11 Julian Marchlewski: W rocznicę urodzin Lenina Julian Marchlewski 9,705
11.07.11 Koncentracja produkcji i monopole Włodzimierz Lenin 8,284
29.04.10 Projekt ustawy w sprawie kontroli robotniczej Włodzimierz Lenin 6,593
08.07.11 W. I. Lenin: Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu - Przedmowa Włodzimierz Lenin 10,341
23.08.09 W. I. Lenin: Zadania związków młodzieży Włodzimierz Lenin 9,974
13.04.10 W.I. Lenin: Tezy w sprawie Zgromadzenia Ustawodawczego Włodziemierz Lenin 7,898
14.02.15 Włodzimierz Lenin: Zagadnienie pokoju Włodzimierz Lenin 5,279
25.07.11 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" - rozdział I - Społeczeństwo klasowe a państwo Włodzimierz Lenin 8,053
12.01.14 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" - rozdział III - Doświadczenie Komuny Paryskiej 1871. Analiza Marksa Włodzimierz Lenin 5,943
14.01.14 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" - rozdział IV - Ciąg dalszy. Uzupełniające wyjaśnienia Engelsa Włodzimierz Lenin 5,793
17.01.14 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" - rozdział VI - Zwulgaryzowanie marksizmu przez oportunistów Włodzimierz Lenin 5,684
10.01.14 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" rozdział II - Doświadczenie lat 1848-1851 Włodzimierz Lenin 7,454
21.01.11 Włodzimierz Lenin: Do robotników, żołnierzy i chłopów! (odezwa na II Zjazd Rad 7.XI.1917) 9,623
13.03.12 Włodzimierz Lenin: Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej (przedmowa) Włodzimierz Lenin 5,892
26.08.10 Włodzimierz Lenin: Ekonomiczne podstawy obumierania państwa Włodzimierz Lenin 10,120
08.03.15 Włodzimierz Lenin: Kapitalizm a praca kobiet (1913) Włodzimierz Lenin 6,330
15.12.10 Włodzimierz Lenin: Marksizm a rewizjonizm Włodzimierz Lenin 8,147
07.01.15 Włodzimierz Lenin: Nasz program (1899 rok) Włodzimierz Lenin 6,017
02.07.12 Włodzimierz Lenin: O czystce partii Włodzimierz Lenin 6,459
22.04.13 Włodzimierz Lenin: O haśle Stanów Zjednoczonych Europy Włodzimierz Lenin 5,639
16.11.10 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział I - Co to jest samookreślenie narodów? Włodzimierz Lenin 8,640
21.12.13 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział II - Historycznie konkretne postawienie zagadnienia Włodzimierz Lenin 5,204
13.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział III KONKRETNE WŁAŚCIWOŚCI ZAGADNIENIA NARODOWEGO W ROSJI I BURŻUAZYJNO-DEMOKRATYCZNE JEJ PRZEKSZTAŁCENIE Włodzimierz Lenin 5,285
15.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział IV - "PRAKTYCYZM” W KWESTII NARODOWEJ Włodzimierz Lenin 5,487
17.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział V - LIBERALNA BURŻUAZJA I SOCJALISTYCZNI OPORTUNIŚCI W KWESTII NARODOWEJ Włodzimierz Lenin 5,628
20.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VI - ODERWANIE SIĘ NORWEGII OD SZWECJI Włodzimierz Lenin 5,725
25.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VII - UCHWAŁA LONDYŃSKIEGO KONGRESU MIĘDZYNARODOWEGO Z ROKU 1896 Włodzimierz Lenin 6,009

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

1917 rev